Walne Zebranie Członków

ZARZĄD ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ CIVIS ZWOŁUJE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SYMPATYKÓW

w dniu 24 lutego 2023 roku  o godz. 18.00

Hotel Magnolia Adres: Zgórsko 90A, 26-052 Sitkówka-Nowiny

Porządek Zebrania :

1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki,

2/ przyjęcie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu, oraz  sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2022 roku.

2/ podjęcie uchwały o  przyjęciu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2022 roku oraz przeznaczeniu dodatkowego wyniku finansowego na rok następny Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS”

3/ przyjęcie planu działalności na 2023 rok.

4/ wolne wnioski

5/ Wyróżnienie szczególnie zasłużonych członków stowarzyszenia w roku 2023