niepodległa

Statut ŚSKBP

STATUT

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ

„CIVIS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 paragraf 1.

Nazwa

Stowarzyszenie nosi nazwę: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „CIVIS”  zwane dalej: „Stowarzyszeniem”.

paragraf 2.

Stowarzyszenie posiada własne godło, legitymacje, odznaki organizacyjne i pieczęć. 

paragraf 3.

Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest Piaseczna Górka.

paragraf 4.

Teren działania

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zrzeszonych  w nim organizacji oraz działaczy. 
 4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić osoby w charakterze pracowników lub zleceniobiorców.

paragraf 5.

Czas trwania

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 6.

Cele działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój i upowszechnianie kolekcjonerstwa oraz wiedzy na temat broni palnej  i pamiątek militarnych,
 2. Popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni palnej,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii Polski i historii powszechnej,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży,
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym w szczególności przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży,
 8. prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej,
 9. prowadzenie szkoleń z zakresu samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej,
 10. doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko – instruktorskich        w obrębie stowarzyszenia jak również innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 11. podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego  i teoretycznego swoich członków oraz innych osób zainteresowanych podniesieniem bądź nabyciem umiejętności strzeleckich,
 12. prowadzenie działalności wychowawczo – popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 13. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej  z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, kolekcjonowaniem broni palnej,
 14. organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki,
 • 7.

Środki działania

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej,
 2. cykliczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków Stowarzyszenia.
 3. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej, w tym sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej,
 4. szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa,
 5. udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących historię orz kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim,
 6. pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu,
 7. informowanie oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących kolekcjonowania broni palnej,
 8. organizowanie imprez, wystaw tematycznych, odczytów, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na tematy związane z przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
 10. współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych w tym ze stowarzyszeniami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi,
 11. współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo – wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych, wyszkolenia strzeleckiego, wiedzy na temat historii broni i militariów.
 • 8.

Członkostwo w innych organizacjach

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 • 9

Działalność wszelkich partii politycznych na terenie Stowarzyszenia lub pod jego szyldem jest zabroniona. 

ROZDZIAŁ III

NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 • 10.

Postanowienia ogólne

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. nadzwyczajnych,
  3. wspierających,
 3. Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia.
 • 11.

Warunki nabycia członkostwa

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia (zwyczajnych lub nadzwyczajnych)
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4. cechuje się nieskazitelnym charakterem i nieposzlakowaną opinią, dając tym samym rękojmię należytego wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.
 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia po spełnieni następujących warunków:
  1. wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia
  2. jest członkiem stowarzyszenia od co najmniej trzech lat
  3. przedstawi pisemną rekomendację co najmniej połowy stanu liczbowego członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia:
  1. osoba fizyczna, która spełnia warunki opisane w ust. 1
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w odniesieniu do której warunki opisane w ust. lit. c) i d) są spełnione przez osoby uprawnione do reprezentacji i przez osoby zasiadające w organie nadzoru.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia warunki opisane w ust. 1 lit. a), c) i d) i która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 4. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia bez prawa głosu. To samo dotyczy osoby małoletniej poniżej lat 16, pod warunkiem wyrażenia zgody na przystąpienie przez nią do Stowarzyszenia przez jej przedstawiciela ustawowego.
 • 12.

Procedura nabycia członkostwa

 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających orzeka Zarząd, na podstawie pisemnego wniosku kandydata.
 2. O nadaniu tytułu Członka honorowego orzeka Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Nabycie członkostwa następuje pod warunkiem zawieszającym, jakim jest opłacenie składki członkowskiej.
 4. W przypadku odrzucenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku o członkostwo w Stowarzyszeniu, kandydatowi przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 5. Odwołanie jest rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 • 13.

Utrata członkostwa

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Wykluczenie Członka przez Zarząd może nastąpić:
  1. z powodu naruszenia postanowień Statutu
  2. z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
  3. z powodu postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego
  4. z powodu nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. z powodu opóźnienia w zapłacie co najmniej jednej składki członkowskiej, lub innej opłaty ustalonej przez kompetentny organ, jeśli takie opóźnienie przekracza 3 miesiące,
  6. wniosku członka nadzwyczajnego z uzasadnieniem
  7. z innych uzasadnionych przyczyn, na pisemny umotywowany wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 3. Wniosek członka nadzwyczajnego z uzasadnieniem o utracie członkostwa musi zostać zaakceptowany przez co najmniej jednego członka zarządu przed jego rozpatrzeniem przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd. Uchwała podjęta przez Zarząd po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
 5. W przypadku ustania członkostwa w stowarzyszeniu opłaty poniesione na rzecz stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 • 14.

Prawa członków

 1. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa określone w ust. 1 lit. b)-d) oraz mogą brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.
 3. Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały wszystkich członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy uprawionych do głosu.
 • 15.

Obowiązki członków

 1. Członkowie mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek oraz innych obowiązkowych opłat ustalonych przez kompetentny organ,
  4. dbania wizerunek oraz dobre imię Stowarzyszenia, w szczególności poprzez powstrzymanie się od wszelkiej działalności, która mogłaby być postrzegana jako sprzeczna z celami Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi, wspierający oraz nadzwyczajni są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.
 4. Uchwałą Zarządu członkowie Stowarzyszenia mogą zostać zobowiązani do wykonania prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 16.

Postanowienia ogólne

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebrania Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 • 17.

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, nadzwyczajni
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zwołanie następuje pisemnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, portali społecznościowych, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia.
 9. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z powodu braku quorum w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, które może odbyć się w odstępie 15 minutowym od pierwszego. Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał z zastrzeżeniem bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Postanowienie ust. 7 nie dotyczy podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o zmianie Statutu.
 • 18.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz innych spraw wskazanych w niniejszym Statucie, należy:
 2. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. zmiany statutu,
 4. wybór i odwoływanie członków pozostałych władz Stowarzyszenia,
 5. przyznawanie członkom pozostałych władz Stowarzyszenia prawa do wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 6. wskazywanie Prezesa Zarządu
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ich członkom,
 8. przyjmowanie budżetu,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 10. przyznawanie tytułu członka honorowego,
 11. rozwiązanie Stowarzyszenia i podjęcie decyzji o przeznaczeniu jego majątku,
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich wynagrodzenia wymaga większości głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosujących, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 14. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • 19.

Zarząd

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej „Zarządem”) składa się z czterech osób: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz Sekretarza.
 3. Pierwszy skład Zarządu jest wybierany na zebraniu założycielskim.
 4. Kadencja zarządu trwa bezterminowo
 5. Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie nadzwyczajni Stowarzyszenia.
 6. Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykła większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów , decyduje głos Prezesa.
 7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją, na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej. 
 8. Utrata mandatu Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. odwołania
  2. rezygnacji
  3. utraty statusu członka nadzwyczajnego
  4. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
 9. Rezygnację z pełnienia funkcji Członek Zarządu składa na ręce innego Członka Zarządu, a w razie ich braku – na ręce Członka Komisji Rewizyjnej. Rezygnację można też złożyć wobec Walnego Zebrania Członków.
 10. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
 • 20.

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu  Stowarzyszenia w tym majątkowych  uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 • 21.

Funkcjonowanie Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje działania w formie uchwał.
 4. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu może zostać ustalony w formie przyjętego przez Zarząd regulaminu.
 5. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją – w tym reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Członkowie zarządu przedstawią potwierdzenia poniesionych kosztów Komisji Rewizyjnej.
 • 22.

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu oprócz innych spraw wskazanych w niniejszym Statucie, należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia.
 6. inne sprawy
 • 23.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zostać powołana podczas zebrania założycielskiego.
 4. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej może zostać ustalony w formie przyjętego regulaminu.
 5. O ile uchwała Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, powołanie Członków Komisji Rewizyjnej następuje na czas nieokreślony.
 6. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu poniżej minimum określonego niniejszym Statutem, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.
 7. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie członkowie zwyczajni lub nadzwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 8. Utrata mandatu Członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  1. odwołania
  2. rezygnacji
  3. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu
  4. śmierci członka
 9. Rezygnację z pełnienia funkcji Członek Komisji Rewizyjnej składa na ręce innego Członka Komisji Rewizyjnej, a w razie ich braku – na ręce Członka Zarządu. Rezygnację można też złożyć wobec Walnego Zebrania Członków.
 • 24.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. przedkładanie wniosków z kontroli Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK

 • 25.

Postanowienia ogólne

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich i wpisowego,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej.
  4. z działalności statutowej odpłatnej
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
 • 26.

Działalność statutowa

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego określa uchwała Zarządu.
 • 27.

Ograniczenia

Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywane majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 28.

Rok obrachunkowy

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 29.
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
JAK UZYSKAĆPOZWOLENIENA BROŃ?

Wydarzenia:

Terminy szkoleń, treningów, spotkań, zawodówPoprzedni rokPoprzedni miesiącNastępny rokNastępny miesiącStyczeń 2019

PnWtŚrCzPtSoN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Facebook ŚSKBP:

Logowanie:

UżytkownikHasłoZapamiętaj Zaloguj